vandaag92
gisteren171
deze week1116
deze maand3229

Momenteel zijn 37 gasten en geen leden online

Deze site wordt u aangeboden door

Logo KH

Wetgeving na 1945

Door reorganisaties en fusies van overheden zijn veel websites veranderd of opgeheven. We doen ons best de informatie te updaten. Excuses voor de overlast.
1957 Waterleidingwet (vervallen per 1 juli 2011)
De overheid eist dat de drinkwaterinstallaties goed en veilig zijn, dat het water deugdelijk is en dat het geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Daarvoor werd de Waterleidingwet opgesteld. Per 1 juli 2011 is de wet vervallen en geldt de Drinkwaterwet (zie hieronder) 
1958 Deltawet
Deze wet bevat voorstellen voor het afdammen van de stromen die de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden gescheiden houden; het versterken van de hoogwaterkering ter beveiliging van het land tegen stormvloeden. De hele kust van Zeeland tot Groningen wordt aangepast aan de eisen die de stormramp van 1953 heeft geleerd te stellen. In totaal gaat het project twintig jaar duren en zal tussen de twee en drie miljard gulden gaan kosten. Er moet rekening mee worden gehouden dat er nog hogere stormvloedstanden mogelijk zijn dan die van 1 februari 1953 die de watersnoodramp veroorzaakten.
Sinds 2012 geldt een nieuwe Deltawet (zie hieronder).
1965 Ontgrondingenwet
De ontgrondingenwet moet inzicht geven in de hoeveelheden grondstoffen die worden gewonnen. Daarnaast regelt het een zorgvuldige afweging van belangen bij de winning van grondstoffen. Naast de grondstoffenvoorziening spelen belangen van de land- en tuinbouw, milieu, waterhuishouding en archeologie.
www.noord-holland.nl
1969 Wet verontreiniging oppervlaktewater
De Wet verontreiniging oppervlaktewateren beoogt de vervuiling van oppervlaktewateren tegen te gaan en te voorkomen. De Wet verbiedt zonder vergunning met behulp van een werk afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, te brengen in oppervlaktewateren (artikel 1(1)). Een dergelijk verbod geldt ook voor het zonder vergunning van de Minister van V&W dergelijke stoffen met behulp van een werk vanaf of over het grondgebied van Nederland in het water van de volle zee te brengen (artikel 1(4)). De Wet biedt de mogelijkheid tot het bij AMvB (algemene maatregel van bestuur) stellen van grenswaarden; waterkwaliteitsdoelstellingen; het opstellen van waterkwaliteitsplannen; en subsidies.
www.noordzeeloket.nl
1975 Wet verontreiniging zeewater
De Wet verontreiniging zeewater stelt regels ter voorkoming van verontreiniging van de zee tengevolge van het lozen (storten) van afvalstoffen, verontreinigende en schadelijke stoffen. De Wet dient mede ter uitvoering van het OSPAR-Verdrag en het Verdrag van Londen. Naast het lozen van stoffen stelt de Wet ook regels ten aanzien van het afgeven van dergelijke stoffen en het binnen het grondgebied van Nederland brengen of het uitvoeren uit Nederland indien ernstige redenen bestaan om te vermoeden dat in strijd met een van de verboden in de artikelen 3(1) of 4 van de Wet is of zal worden gehandeld.
www.noordzeeloket.nl
1981 Grondwaterwet
De Grondwaterwet regelt het beheer van de hoeveelheid grondwater. Grondwateronttrekkingen door bedrijven en particulieren zijn, afhankelijk van de omvang, meldings- registratie- of vergunningplichtig. Iedere provincie heeft daarvoor een eigen beleid vastgelegd in het provinciale waterhuishoudingsplan. Procedure en beroep bij vergunningverlening (door Gedeputeerde Staten) is beschreven in de Algemene wet bestuursrecht(Awb).
www.milieuhulp.nl
1981 Wet op de waterhuishouding
De Wet op de waterhuishouding (Wwh) legt aan de waterkwantiteitsbeheerder de inspanningsverplichting op om het peil in zijn beheersgebied te handhaven. Hiervoor heeft de kwantiteitsbeheerder verschillende instrumenten tot zijn beschikking, zoals peilbesluiten, beheersplannen en de schouwverordening, die als basis dient voor het opleggen van procesverbalen als oppervlaktewater van onderhoudsplichtigen niet aan de vereiste onderhoudsnormen voldoet.
www.dubo-centrum.nl
1983 Wet voorkoming verontreiniging door schepen
Hierin staan regels die het lozen van schadelijke stoffen, die vrij komen tijdens de normale bedrijfsvoering vanaf schepen moeten voorkomen of beperken. Ook in deze wet worden de afspraken uit het OSPAR-verdrag uitgevoerd.
www.zeeinzicht.nl
1986 Wet bodembescherming
De Wet bodembescherming is gericht op het voorkomen en bestrijden van nieuwe verontreinigingen en op de sanering van bestaande verontreiniging.
De wet bestaat uit een drietal regelingen:
 1. Een regeling voor de bescherming van de bodem, met daarin opgenomen de plicht voor veroorzakers alles wat zij hebben toegevoegd aan verontreiniging te verwijderen;
 2. Een regeling voor de aanpak van overige bodemverontreiniging op land;
 3. Een regeling voor de aanpak van overige bodemverontreiniging in de waterbodem.

www.helpdeskwater.nl

1988 Scheepvaartverkeerswet
De Scheepvaartverkeerswet is een kaderwet die de basis vormt voor het reguleren van het scheepvaartverkeer op de Nederlandse binnenwateren en in de territoriale zee.
www.noordzeeloket.nl
1991 Waterschapswet
De organisatie van de waterschappen ligt vast in de Waterschapswet. Daarin wordt het bestuur van de waterschappen geregeld, maar ook bijvoorbeeld hun bevoegdheid om belastingen te heffen. De huidige Waterschapswet dateert van 1992. Deze wet is niet meer actueel door veranderingen in het aantal en de organisatievorm van de waterschappen en door de ontwikkelingen in het waterbeheer richting integraal watersysteembeheer en stroomgebiedbenadering. Zo worden bijvoorbeeld de taken waterkering en waterhuishouding afzonderlijk in de wet genoemd en worden voor deze taken afzonderlijke heffingen geheven. Dit past niet meer bij de hedendaagse praktijk van het integrale watersysteembeheer. Ook de wijze van verkiezing van het bestuur, via het personenstelsel, past steeds minder bij de hedendaagse praktijk. In 2004 heeft het Kabinet besloten de wet aan te passen, dit was de start van het Wetsvoorstel modernisering waterschapsbestel, dat voorziet in wijziging van de Waterschapswet en de Wvo (Wet verontreiniging oppervlaktewater, onderdeel heffingen). In 2007 is de nieuwe waterschapswet aangenomen door de Eerste Kamer. De wijzigingen in de Waterschapswet hebben betrekking op de taakomschrijving (zorg voor het hele watersysteem), de bestuurssamenstelling (de zetelverdeling), de verkiezingen (lijstenstelsel) en de waterschapsbelastingen. Nieuw is ook dat de verkiezingen voortaan voor alle waterschappen tegelijk zullen worden gehouden.
www.helpdeskwater.nl
1993 Tracéwet
De Tarcéwet is een zelfstandige wet. Deze wet is van toepassing op een project dat op grondgebied van meerdere gemeente gerealiseerd moet worden. Het gaat dan om grote infrastructurele projecten: rijkswegen, -vaarwegen en -spoorwegen (bijvoorbeeld de Betuwespoorlijn). De Tracéwet coördineert de besluitvorming van de sector verkeer en waterstaat en de ruimtelijke ordening. In plaats van tijdrovende besluitvorming, voorziet deze wet in een afstemming op de verschillende procedures. Hierbij vormt de besluitvorming op rijksniveau het zwaartepunt. De minister van Verkeer en Waterstaat stelt in overleg met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) een voorkeurstracé vast.
http://www.milieuhulp.nl
1995 Deltawet grote rivieren
Na de extreem hoge waterstanden in 1993 en 1995 werd een deltaplan voor de grote rivieren opgesteld. Het plan voorzag in de versnelde uitvoering van alle reeds voorziene dijkversterkingen, om op die manier zo snel mogelijk een veilige afvoer van rivierwater te kunnen garanderen. Eind 1996 waren de zwakste dijken al op orde en sinds 1995 is in Limburg langs de Maas 150 kilometer nieuwe kade aangelegd.
1996 Wet op de waterkering
De Wet op de waterkering regelt dat de waterschappen de dagelijkse verantwoording hebben voor aanleg en onderhoud van de waterkeringen. Het rijk beheert de keringen zonder achterland (bijv. Afsluitdijk) en enkele primaire waterkeringen langs rivieren en kust die om uiteenlopende redenen beter bij het Rijk in beheer kunnen blijven. Daarnaast is het Rijk verantwoordelijk voor de handhaving van de kustlijn. De provincies hebben het toezicht op alle primaire waterkeringen en rapporteren daarover elke 5 jaar per dijkring aan de Staatssecretaris van VenW. Die geeft op basis daarvan een rapportage aan de Tweede Kamer. In de Wet op de waterkering is aangegeven welke wateren als buitenwater worden aangemerkt.
http://www.waterland.net
1996 Wet beheer rijkswaterstaatswerken
Rijkswegen, wateren, waterwegen, bruggen, viaducten, gemalen, sluizen en stuwen die in beheer zijn bij het Rijk, moeten in stand gehouden worden en veilig en doelmatig worden gebruikt. De Wet beheer Rijkswaterstaatswerken biedt Rijkswaterstaat de mogelijkheid deze waterstaatswerken naar behoren te beheren en te onderhouden. In de toepassing van deze wet worden niet alleen belangen van Rijkswaterstaat, maar ook andere betrokken belangen meegewogen.
www.helpdeskwater.nl
2008 Wet gemeentelijke watertaken
De Wet Gemeentelijke Watertaken bevat onder meer een nieuwe rioolbelasting (de rioolheffing ter vervanging van het rioolrecht), waarmee de gemeenten de aanleg en het beheer van de riolering betaalt. Ook definieert en verheldert de wet de taak van gemeenten voor wat betreft afvloeiend hemelwater en grondwater.
Voor invoering van de rioolheffing geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2010. Gemeenten moeten verder binnen 5 jaar na inwerkingtreding een 'verbreed' GRP (gemeentelijk rioleringsplan) vaststellen. Bovendien moeten zij uiterlijk 1 januari 2010 het rioolrecht hebben omgezet in een rioolheffing.
Eind 2009 gaat deze wet op in de nieuwe Waterwet.
www.helpdeskwater.nl
2009 Waterwet
De Waterwet vervangt een aantal bestaande wetten op het gebied van waterbeheer:
 • Wet op de waterhuishouding
 • Wet op de waterkering
 • Grondwaterwet
 • Wet verontreiniging oppervlaktewateren
 • Wet verontreiniging zeewater
 • Wet droogmakerijen en indijkingen (Wet van 14 juli 1904)
 • Wet beheer rijkswaterstaatswerken
 • Waterstaatswet 1900
 • Wrakkenwet (via invoeringswetgeving wordt ook deze geïntegreerd)
De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Voor burgers en bedrijven wordt duidelijker welke overheidsorganisatie waarvoor verantwoordelijk is. Er zijn twee waterbeheerders: Rijkswaterstaat voor het hoofdwatersysteem en de waterschappen voor de regionale watersystemen. Provincies en gemeenten behouden of krijgen een aantal waterstaatkundige taken. Daarnaast levert de Waterwet een bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. Het wetvoorstel is op 22 dcember 2009 in werking getreden (inclusief uitvoeringsregelgeving en de invoeringswet).
www.helpdeskwater.nl
2010 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)
Met de invoering van de Wabo worden een groot aantal vergunningen op het vlak van natuur, milieu, bouwen en ruimte geïntegreerd tot één omgevingsvergunning. De gemeenten moeten verder verplicht een digitaal omgevingsloket opzetten op basis van het principe ‘no wrong door’. Burgers en bedrijven kunnen straks voor al hun vergunningen en vragen daarover terecht bij dit loket. Het loket biedt burgers en bedrijven dus ook de mogelijkheid een watervergunning aan te vragen. Het is de bedoeling dat zij straks niet meer van het kastje naar de muur en weer terug worden gestuurd. Daarom is het maken van afspraken met de waterschappen noodzakelijk.
www.omgevingsvergunning.nl
2011 Drinkwaterwet
Per 1 juli 2011 zijn de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit in werking getreden als opvolgers van respectievelijk de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit. In het Drinkwaterbesluit wordt nadere uitwerking gegeven aan een aantal bepalingen uit de Drinkwaterwet. Een aantal onderwerpen van uitvoeringstechnische aard is uitgewerkt in de volgende ministeriële regelingen:
 • Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (in werking op 19 juli 2011);
 • Regeling afsluiten drinkwater van kleinverbruikers (volgt nog);
 • Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater (in werking op 1 juli 2011);
 • Drinkwaterregeling (grotendeels in werking op 1 juli 2011).
 • 2012 Deltawet
  In september 2008 heeft de Deltacommissie onder voorzitter van de heer Veerman haar advies aangeboden aan het Kabinet. In het advies wordt het uitvoeren van een Deltaprogramma - gericht op waterveiligheid en zoetwatervoorziening – voorgesteld om richting te geven aan de wijze waarop Nederland voor toekomstige generaties veilig en aantrekkelijk kan blijven. Op 1 januari 2012 is naar aanleiding van dat advies de nieuwe Deltawet van kracht, waarin de randvoorwaarden voor de inhoud, organisatie en financiering van het Deltaprogramma wordene beschreven.