Waterstaatswerken

In artikel 1.1 van de Waterwet wordt onder een waterstaatswerk verstaan: "oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk". 

 

De Wet beheer rijkswaterstaatswerken hanteert een eigen definitie: "In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder waterstaatswerken: bij het Rijk in beheer zijnde wegen alsmede, voor zover in beheer bij het Rijk, de daarin gelegen kunstwerken en hetgeen verder naar zijn aard daartoe behoort." (art. 1).

Hieronder vallen: dijken, waterkeringen, kanalen, polders en polderkaden, boezems en boezemkaden, wegen, spoorwegen, gemalen, sluizen, vistrappen, enzovoort.  Zonder vergunning mag men niets aan deze werken veranderen: