Water en Gezondheid

De Waterwet kent formeel slechts twee waterbeheerders: het rijk, als de beheerder van de rijkswateren, en de waterschappen, als de beheerders van de overige wateren. De waterschappen zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor het zuiveringsbeheer.
Provincies en gemeenten zijn formeel geen waterbeheerder, maar hebben wel waterstaatkundige taken. Zo blijft de provincie voorlopig bevoegd gezag voor drie categorieën grondwateronttrekkingen en infiltraties: de openbare drinkwaterwinning, ondergrondse energieopslag en industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar.
Gemeenten hebben een zorgplicht voor  hemel- en grondwater, zoals deze in januari 2008 via de Wet gemeentelijke watertaken is vastgelegd in de Wet op de waterhuishouding.

Maar waterbeleid houdt niet op bij de formele taken van waterbeheerders. Water houdt zich niet aan gemeente-, provincie- of landsgrenzen. Een waterbeheerder zal daarom altijd de andere overheden betrekken bij plannen en maatregelen. Bovendien hangt waterbeleid nauw samen met beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, natuurbeheer, landbouwbeleid en andere beleidsterreinen. Niet voor niets wordt waterbeleid steeds vaker ingebed in een gebiedsgerichte aanpak.