vandaag92
gisteren171
deze week1116
deze maand3229

Momenteel zijn 31 gasten en geen leden online

Deze site wordt u aangeboden door

Logo KH

Ontwikkelingen

alt

De volgende thema's zullen in de komende jaren een belangrijke rol spelen in het Nederlandse waterbeleid en de discussies daarover:

Zeespiegelstijging en grotere waterafvoer door de rivieren: als gevolg van de klimaatverandering wordt een flinke stijging van de zeespiegel verwacht, en de dijken, duinen en andere vormen van hoogwaterbescherming moeten daarop worden aangepast. De Comissie Veerman heeft in 2008 een advies uitgebracht over de aanpak op lange termijn, deze wordt verder uitgewerkt in een Deltawet. Het ontwerp hiervan is in oktober 2009 naar de Raad van State gestuurd.

Verdroging: Op europees niveau wordt verdroging als belangrijkste effect van de klimaatverandering gezien. In Nederland is de aandacht hiervoor wat minder, maar op de hoger gelegen gebieden speelt verdroging ook nu al een grote rol, en de problemen zullen naar verwachting toenemen.

Zoetwatervoorziening: de rivieren zullen in de toekomst in droge perioden minder zoet water aanvoeren, en tegelijkertijd neemt de verzilting toe door de zeespiegelstijging in combinatie met bodemdaling. Voldoende zoet water is van belang voor drink- en industriewater en is essentieel voor de land- en tuinbouw. De ontwerp-Deltawet bevat ook voorstellen om de zoetwatervoorziening veilig te stellen, onder andere door berging inhet IJsselmeer.

Waterveiligheid: er is niet alleen aandacht nodig voor de dijken langs de kust en langs de rivieren, maar ook voor de secundaire waterkeringen, voor het bouwen op risicovolle plaatsen en voor rampenbestrijding. In dit kader wordt gewerkt aan Meerlaags Veiligheid (MLV), waarin waterbeheerders samenwerken met onder andere hulpdiensten.

Wateroverlast: de klimaatverandering zal leiden tot meer pieken, perioden met hevige regenval naast perioden met droogte. Om wateroverlast tegen te gaan zal meer ruimte worden gezocht om dat water te bergen. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om te levenmet water, bijvoorbeeld door drijvende woningen of terpen.

Waterkwaliteit: de komende jaren ligt het accent op het uitvoeren van de maatregelen die in het kader vand e KRW zijn afgesproken. Maar de belasting met meststoffen (nitraat en fosfaat) zal ook dan te hoog blijven, zodat de doelstellingen niet gehaald zullen worden. Er zijn dus extra maatregelen nodig of een verlaging van de doelstellingen. Daarnaast vraagt de internationale afstemming aandacht en een aantal "nieuwe" probleemstoffen in het oppervlaktewater, zoals medicijnresten.

alt