Rijk

Het rijk is verantwoordelijk voor:

  • bescherming tegen overstromingen;
  • schoon en voldoende water voor alle gebruikers (de natuur, drinkwatervoorziening, landbouw, visserij, scheepvaart, recreatie en industrie);
  • aanleg, beheer en onderhoud van waterkeringen en rijksvaarwegen.

Rijkswaterstaat regisseert de uitvoering van het nationale waterbeleid. Het oppertoezicht op de waterstaat berust bij de Kroon, in de praktijk betekent dat de minister van Verkeer en Waterstaat.
Het milieuvriendelijk beheren van de watersystemen gebeurt in goed samenspel met collega-ministeries, provincies en waterschappen.

Het Rijksbeleid is beschreven in het Nationaal Waterplan, dat eind 2009 is vastgesteld door de Kamer.

Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid voor waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de KRW. Daarnaast bevat het Nationaal Waterplan een eerste kabinetsreactie op het advies van de Deltacommissie. Bijlagen bij het Nationaal Waterplan zijn beleidsnota's over waterveiligheid, het IJsselmeergebied en de Noordzee.

Meer informatie en downloaden van het Nationaal Waterplan

Website Deltacommissie en Deltaprogramma