Provincies

De provincie heeft een centrale rol in beleidsontwikkeling en regelgeving op het gebied van:

  • voldoende en goed drinkwater;
  • oppervlaktewater;
  • grondwater;
  • (informatieverstrekking over) de kwaliteit van open zwemwater;
  • provinciale wegen.

Daarnaast zijn provincies beheerder van het (diepere) grondwater.

De provinciebesturen controleren de waterschappen en geven de beleidskaders voor het werk van de waterschappen. Omdat de provincies ook belangrijke taken hebben op het gebied van onder andere ruimtelijke ordening en natuurbeleid, spelen zij een centrale rol bij het afstemmen van waterbeleid op deze beleidsterreinen.

Iedere provincie moet een Provinciaal Waterplan opstellen of het waterplan opnemen in een Provinciaal Omgevingsplan. Het Provinciaal Waterplan heeft de status van structuurvisie op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening (zie water en ruimtelijke ordening). Daarnaast kan een provincie via een Provinciale Verordening juridisch bindende regels aangeven.