Drinkwater

In Nederland wordt onder drinkwater verstaan al het water dat in huishoudens wordt gebruikt. Drinkwater komt in de meeste huizen uit de kraan. Gezuiverd door het waterleidingbedrijf is het zo schoon dat het voor consumptie geschikt is.
De Europese KaderRichtlijn Water schrijft voor dat ook het water dat in de drank- en voedselindustrie wordt gebruikt onder menselijke consumptie valt. Provincies bekijken de komende jaren welke industriële winningen eventueel aanvullend moeten worden beschermd.

Winning en zuivering
60% van het drinkwater wordt gemaakt van grondwater. Vaak wordt grondwater gebruikt dat tussen de 40 en 200 meter diep de grond is ingezakt. Het is door de bodem gefilterd, maar het moet nog wel behandeld worden voordat het geschikt is als drinkwater. In het westelijk deel van Nederland is het grondwater niet geschikt voor het maken van drinkwater omdat het zoute water van de zee zich ermee vermengd heeft. Daarom wordt in dit deel van het land vooral oppervlaktewater gebruikt. Oppervlaktewater is doorgaans vuiler dan grondwater. Daarom is het reinigingsproces uitgebreider en duurder en dat maakt het drinkwater hier duurder dan in andere delen van Nederland.

Bestanddelen en kwaliteitseisen

Naast water (H2O) bevat drinkwater natuurlijke mineralen en metalen zoals koper, ijzer, seleen en chroom. In water zit ook kalk. Dit is in de ene regio meer dan in de andere, omdat het soort water dat gebruikt wordt om het drinkwater te maken per regio verschilt. Als er veel kalk in het water zit spreek je van 'hard' water, anders is het 'zacht' water.
Leidingwater mag geen risico's opleveren voor de volksgezondheid. In de Waterleidingwet en in het Waterleidingbesluit is dit nader uitgewerkt. Hierin staan specifieke eisen voor drinkwater. Deze normen zijn vastgesteld door het ministerie van VROM, in overleg met de waterleidingbedrijven en op basis van adviezen van bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie en de Gezondheidsraad.

Watergebruik

In Nederland wordt per persoon per dag gemiddeld 134 liter water gebruikt. Dit water wordt gebruikt om te douchen, voor het toilet en om te wassen. In totaal gebruiken we in Nederland 1,1 biljoen liter per jaar. Daarvan wordt 0,7 biljoen liter gebruikt door huishoudens, de rest wordt gebruikt door industrie, landbouw enzovoort. Jaarlijks komt, via rivieren en neerslag, ongeveer 90 biljoen liter water Nederland binnen. Hoewel er over het algemeen voldoende water is, probeert de overheid wel het waterverbruik terug te dringen, om het milieu te sparen.

Milieu
De productie van schoon drinkwater vormt een belasting voor het milieu. Oppervlaktewater bijvoorbeeld is vaak verontreinigd als gevolg van lozingen van chemisch afval en het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Om dit water schoon te krijgen zijn desinfecteermiddelen en chemicaliën nodig. Een afvalproduct dat bij dit reinigingsproces ontstaat, is vervuild slib. Dit slib moet worden verwerkt of opgeslagen. Daarnaast kost het veel geld en energie om water te produceren. De winning van grondwater draagt bij aan de daling van de grondwaterspiegel en daardoor aan verdroging van bijvoorbeeld natuurgebieden. Om al die redenen is het belangrijk om zuinig met water om te gaan.
De Nederlandse overheid probeert dan ook het gebruik van water terug te dringen door middel van voorlichting, via heffingen en in de vorm van subsidies voor waterbesparende maatregelen.